Seznam článků v rubrice ‘Tvořivost v ŠVP’

Tvořivost se podporuje při práci ve skupinkách

Středa, 25. Leden 2012

Dobrou organizací učebního procesu může vyučující pracovat současně s více skupinkami (ZŠ MOZAIKA, Rychnov nad Kněžnou)

Zařazeno v rubrice Projekt, Tvořivost v ŠVP | Bez komentářů


Tvoříme třídní pravidla

Středa, 23. Únor 2011

K rozvoji a uplatnění kreativity je třeba dát žákům ve škole co nejvíce příležitostí. Největší význam mají takové činnosti, které jsou spojeny s životní realitou. Zajímavý úkol je například vytvoření pravidel. Navíc spoluúčast všech je dobrým impulzem i pro jejich dodržování. pravidla

Zařazeno v rubrice Tvořivost v ŠVP | Bez komentářů


Podpora rozvoje tvořivosti v RVP ZV

Neděle, 2. Leden 2011

Základem probíhající kurikulární reformy je přenesení odpovědnosti za vytvoření školního kurikula (školního vzdělávacího programu) na samotné vzdělávací zařízení. Dříve učební osnovy a učební plány vydával jednotně stát, dnes si tyto dokumenty připravují školy samy. Podle zákona o vzdělávání č. 561/2004 Sb. je výchozím dokumentem pro zpracování ŠVP Rámcový vzdělávací program.
Zlepšení podmínek pro výuku technických oborů a pro rozvoj tvořivosti je úkol, který každá škola řeší při tvorbě svého ŠVP. Zda k tomu RVP ZV poskytuje dostatek podnětů zjišťovala analýza zpracovaná jako součást klíčové aktivity 1, 2 a 3. Vyplývají z ní následující zjištění.
V základním vzdělávání se usiluje o naplňování tohoto cíle: Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. Tento základní cíl je různě rozveden v cílech jednotlivých oblastí vzdělávání. V některých oblastech je tvořivost často zdůrazňována, v jiných je opomíjena.
Například v oblasti „Jazyk a jazyková komunikace“ se věnuje velká pozornost tvořivému přístupu k psaní textů. Oblasti „Matematika a její aplikace“ a „Informační a komunikační technologie“ neuvádějí dostatek konkrétních podnětů k rozvoji tvořivosti. Ani vzdělávací oblast „Člověk a společnost“ podněty k rozvoji tvořivosti nenabízí. Potřeba rozvoje tvořivosti je také nedostatečně zdůrazněna ve vzdělávací oblasti „Člověk a příroda“ – v oborech fyzika, chemie a přírodopis dokonce chybí. Naproti tomu velká pozornost rozvoji tvořivosti je věnována v oblasti „Umění a kultura“, kde jsou obory výtvarná výchova a hudební výchova. Vzdělávací oblast „Člověk a svět práce“ je založena na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků a doporučuje různé tvořivé činnosti (mimo jiné i práci se stavebnicemi apod.).
V doplňujících vzdělávacích oborech je zařazena dramatická výchova, která tvořivost zdůrazňuje. V průřezových tématech je v osobnostní a sociální výchově tvořivost pojata jako praktická životní dovednost. Pro osobnostní rozvoj jsou důležitá cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity. Výchova budoucích evropských občanů jako zodpovědných a tvořivých osobností je součástí průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Podpora rozvoje tvořivosti je zřetelně vyjádřena i v environmentální výchově a v mediální výchově (tvorba mediálního sdělení).
Celkově lze shrnout, že popis vzdělávacích oblastí v RVP ZV je různorodý a ve vztahu k rozvoji tvořivosti jsou mezi jednotlivými oblastmi zřetelné rozdíly. Tradiční pojetí zpracování vzdělávacích programů (například dříve učební osnovy, v devadesátých letech 20. století vzdělávací program Základní škola) ovlivnilo i zpracování RVP ZV.
Z tohoto hlediska mohou zpracovatelé ŠVP své školní kurikulum doplnit o požadavky rozvoje kreativity i tam, kde to RVP ZV zatím neuvádí. Protože se předpokládá pravidelná úprava i doplňování tohoto dokumentu, je zařazení podpory tvořivosti stálý úkol.

Zařazeno v rubrice Tvořivost v ŠVP | Bez komentářů


Implementace výukových strategií rozvoje tvořivosti do ŠVP a jejich využití v praxi

Pátek, 11. Prosinec 2009

Cílem aktivity je ve spolupráci s partnery vytvořit vhodné podmínky k rozvoji tvůrčího myšlení a tvořivosti, kde budou využity zkušenosti z didaktických inovací realizovaných v ČR i v zemích EU, např. koncepce otevřeného vyučování, projektové metody apod., i zkušeností České školní inspekce. Bude provedena analýza dokumentů ke kurikulární reformě a materiálů k didaktickým inovacím včetně zahraničních. Následně stanovíme didaktické postupy využívající možnosti práce žáků podle týdenního plánu a rozvoje tvořivosti v rámci tzv. volné práce při školním vyučování. Metodiku odzkoušíme v praxi na partnerských školách a zapracujeme získané  poznatky.

Výstupem je tedy také metodika implementace výukových strategií rozvoje tvořivosti do ŠVP. Tato metodika napomůže k snadnějšímu zavedení RVP do školních vzdělávacích programů jak školám, které se doposud zabývaly programem „Začít spolu“, tak i školám bez tohoto programu. Toto je jeden z důvodů proč byly vybrány za partnery ZŠ Solnice a ZŠ Mozaika. Dalším je dlouhodobá spolupráce UHK se školami a zkušenosti s tvorbou a implementací výukových strategií rozvoje tvořivosti do praxe.

Metodika bude rozdělena do textové a multimediální části. Multimediální část je nutná k větší názornosti a lepšímu pochopení procesu tvorby a implementace strategií. V rámci příloh metodiky budou navrženy podněty pro školy k inovaci ŠVP pro další průběh kurikulární reformy.

Zařazeno v rubrice Tvořivost v ŠVP | Bez komentářů


Tvořivost v ŠVP

Sobota, 26. Září 2009

Školní vzdělávací program by měl obsahovat dostatek impulzů pro rozvoj tvořivosti žáků. Jaká je realita? Nejprve je třeba zjistit, jak se s tímto požadavkem počítá v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Analýza RVP ZV je první krok realizace klíčové aktivity 4, která se zabývá implementací výukových strategií rozvoje tvořivosti do ŠVP.

Zařazeno v rubrice Projekt, Tvořivost v ŠVP | Bez komentářů