Podpora rozvoje tvořivosti v RVP ZV

Neděle, 2. Leden 2011, Vladimír Václavík

Základem probíhající kurikulární reformy je přenesení odpovědnosti za vytvoření školního kurikula (školního vzdělávacího programu) na samotné vzdělávací zařízení. Dříve učební osnovy a učební plány vydával jednotně stát, dnes si tyto dokumenty připravují školy samy. Podle zákona o vzdělávání č. 561/2004 Sb. je výchozím dokumentem pro zpracování ŠVP Rámcový vzdělávací program.
Zlepšení podmínek pro výuku technických oborů a pro rozvoj tvořivosti je úkol, který každá škola řeší při tvorbě svého ŠVP. Zda k tomu RVP ZV poskytuje dostatek podnětů zjišťovala analýza zpracovaná jako součást klíčové aktivity 1, 2 a 3. Vyplývají z ní následující zjištění.
V základním vzdělávání se usiluje o naplňování tohoto cíle: Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. Tento základní cíl je různě rozveden v cílech jednotlivých oblastí vzdělávání. V některých oblastech je tvořivost často zdůrazňována, v jiných je opomíjena.
Například v oblasti „Jazyk a jazyková komunikace“ se věnuje velká pozornost tvořivému přístupu k psaní textů. Oblasti „Matematika a její aplikace“ a „Informační a komunikační technologie“ neuvádějí dostatek konkrétních podnětů k rozvoji tvořivosti. Ani vzdělávací oblast „Člověk a společnost“ podněty k rozvoji tvořivosti nenabízí. Potřeba rozvoje tvořivosti je také nedostatečně zdůrazněna ve vzdělávací oblasti „Člověk a příroda“ – v oborech fyzika, chemie a přírodopis dokonce chybí. Naproti tomu velká pozornost rozvoji tvořivosti je věnována v oblasti „Umění a kultura“, kde jsou obory výtvarná výchova a hudební výchova. Vzdělávací oblast „Člověk a svět práce“ je založena na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků a doporučuje různé tvořivé činnosti (mimo jiné i práci se stavebnicemi apod.).
V doplňujících vzdělávacích oborech je zařazena dramatická výchova, která tvořivost zdůrazňuje. V průřezových tématech je v osobnostní a sociální výchově tvořivost pojata jako praktická životní dovednost. Pro osobnostní rozvoj jsou důležitá cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity. Výchova budoucích evropských občanů jako zodpovědných a tvořivých osobností je součástí průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Podpora rozvoje tvořivosti je zřetelně vyjádřena i v environmentální výchově a v mediální výchově (tvorba mediálního sdělení).
Celkově lze shrnout, že popis vzdělávacích oblastí v RVP ZV je různorodý a ve vztahu k rozvoji tvořivosti jsou mezi jednotlivými oblastmi zřetelné rozdíly. Tradiční pojetí zpracování vzdělávacích programů (například dříve učební osnovy, v devadesátých letech 20. století vzdělávací program Základní škola) ovlivnilo i zpracování RVP ZV.
Z tohoto hlediska mohou zpracovatelé ŠVP své školní kurikulum doplnit o požadavky rozvoje kreativity i tam, kde to RVP ZV zatím neuvádí. Protože se předpokládá pravidelná úprava i doplňování tohoto dokumentu, je zařazení podpory tvořivosti stálý úkol.

Zařazeno v Tvořivost v ŠVP | Bez komentářů

Komentáře

Napište komentář:

Pokud chcete napsat komentář, přihlašte se, prosím.