O projektu

Název projektu: Zlepšení podmínek pro výuku technických oborů včetně zvýšení motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech

Zkrácený název projektu: Hrajeme si hlavou
Název projektu anglicky: Let´s play by your mind

Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.05/02.0043

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1, poskytovatel dotace: Královehradecký kraj (www)

Datum zahájení projektu: 01. 08. 2009
Datum ukončení projektu: 31. 01. 2012

Stručný obsah projektu:

Projekt reaguje na zvýšenou potřebu rozvoje tvořivosti a tvůrčího myšlení ve školách v rámci počátečního vzdělávání a podporuje zlepšování podmínek úrp výuku technických oborů včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech. Dílčím záměrem projektu je i podpora efektivní implementace RVP  (ŠVP) do škol.

Projekt je zaměřen především na:

  • zajištění a pdoporu školení ped. pracovníků k tvorbě ŠVP
  • zkvalitnění a zefektivnění výuky prostřednictvím nových a netradičních forem a metod práce, které nejsou součástí běžné výuky a budou využity v rámci mezipředmětových vztahů
  • podporou zájmu žáků o studium tech. oborů
  • popularizaci těchto studijních oborů
  • podporu zlepšení názornosti výuky odborných předmětů
  • zabezpečení SW a technického vybavení pro výuku
  • podporu volnočasové zájmové činnostiv technicky zaměřených oblastech
  • podporu soutěží, přehlídek a olympiád v tech. předmětech

Aktivity budou realizovány Univerzitou Hradec Králové ve spolupráci s partenry projektu.